Vùng không là gì

Nếu chỉ là OB bình thường thì không cần quan tâm bạn ơi, còn nếu là OB csd thì phải chú ý. Nếu vùng giá đang đứng là OB csd, IMB của OB csd, nơi bắt đầu xu hướng, keylevel quan trọng timeframe lớn thì nó không còn là “Không là gì” nữa.

OB bình thường như bạn nói là OB đã sữ dụng. Hay là OB không phải OB đúng và đủ (là OB mà xác định bằng cách vẽ cây nến khác màu cuối cùng chứ không vẽ từ KLVQT đến đỉnh/đáy) ạ!