Thống kê kết quả giao dịch khách quan


Các cao nhân có biết broker nào thống kê giao dịch trong quá khứ như hình không, tiện cho việc thấy kết quả giao dịch khách quan hơn á.

2 Lượt thích