Tài khoản khác nhau có đóng nên khác nhau không mn
ai có dùng tk raw hoặc zezo của exness thì cho mình xem h1 của GU đoạn này với

tk minh RAW spread