Sự bát nháo của GU - nhờ ae phân tích dùm!

xin chào mn - mình xác định dk vùng ob csd ! và vào lẹnh tịa đó - khi dính sl - mình ko dám tìm lệnh sell nưax - vì ko có điểm sell!

1 Lượt thích

1 số điểm theo mình như này:

  1. Giá đến cản thì không nên Buy nữa;
  2. Nó pha điểm canh Buy và đi lên, thì là rất bình thường, và có thể giá đi lên sau đó quay lai, việc của mình buy đã sai, vậy chờ canh Sell (chưa có điểm Sell thì chờ xem tín hiệu tiếp theo);
  3. Nó không quay xuống đi nữa, cũng bình thường, vì có thể nó đi với 1 câu chuyện khác, không phải câu chuyện của mình.

5 Lượt thích

Đang có điểm sell , lên thuyền nào a :grinning:

hi bạn, chỗ này mình cũng vào lệnh thuần theo CTTT, mình thấy OB csd cũng hay bị stophunt và mình trade theo OB thấy không hiểu quả nên mình chỉ dùng thuần CTTT và Price Action thôi. có thể là mình chưa lĩnh hội hết tinh hoa của OB nên vẫn dùng cách cũ.

2 Lượt thích