RI VIU lệnh GU ngày 16/6/2021


Tiện thể mình thấy câu thần chú nó chẳng là cái gì của MEDIO quá chuẩn luôn ấy mọi mọi người :slight_smile:

1 Lượt thích

em tp lệnh này, chắc tại em đặt sl 25p cho chắc tại R:R cao nên hên bác ạ