Một tuần giao dịch may mắn
Lệnh thua này mình k hiểu tại sao :frowning:

6 Lượt thích

có note thêm ngày giờ dễ theo dõi lắm bạn

chỗ klqt bạn vẽ có IMB phía trên kìa, sell theo OB phía trên thì đúng đi theo con sóng nhỏ

1 Lượt thích