Hi there, cấu trúc thị trường giản đơn

Mình nghĩ nên đi theo TF lớn vì ở TF nhỏ giá đã phá qua nơi bắt đầu của xu hướng tăng( nơi bắt đầu của xu hướng tăng TF nhỏ là chỗ KLQT bên trên)

Còn nếu muốn vào lệnh theo TF nhỏ thì nên đợi xác nhận

1 Lượt thích