CỨU! không biết sài MT5


em có kich đúp vào toolbox với navigartor,market watch r tự nhiên nó nhỏ lại thành ba tad mới em kh biết chỉnh sao để nó về nguyên lại như bình thường mong mọi người chỉ giúp em
em cảm ơn !!!