Chia sẻ Lệnh G/J và cách xác định kelvel của mình


:cowboy_hat_face:
Mình tìm vào một lệnh,

1 Lượt thích

Sao bạn buy ở đó vậy? Đỉnh cũ hả bạn?

Quả SL sát quá bạn ơi.

buy ở đó là dở rồi , sl chưa bạn

1 Lượt thích

Mình toàn bị bắt đỉnh kiểu đó

:see_no_evil:

Buy sớm ko ạ ?
Dễ sl lăm a