AJ- lệnh thua không hiểu- ae thông não dùm e!


anh em thong não dùm e, e đã xác định sai key quan trọng phải không ạ? nhưng vị trí trong hình giá phản ứng như tại đó có key quan trọng vậy, nhưng e lại cho là không. thank ae

Bài viết về keylevel quan trọng post tại Topic tổng hợp để tránh loãng Hôi quán