Thắc mắc lệnh thua AU


Bạn xem ở trong topic này nhé

Đã có chủ đề rồi: Mình đóng lại cho đỡ loãng